• انتظارات مقام معظم رهبری از اصحاب فرهنگ و هنر

توضیح لازم : با شروع به کار دولت یازدهم یکی از وظایف اساسی و عملیاتی در برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی توجه لازم و عملی به فرمایشات مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ها بود لذا با نصب العین قرار دادن این مهم سعی گردید نکات کلیدی انتظارات  مقام معظم رهبری از اصحاب فرهنگ و هنر از متن سخنرانیهای ایشان به عنوان شاخص های فرهنگی استخراج و در برنامه ریزی ها و بودجه ریزی ها  مورد توجه عملی قرار گیرد و این مهم بصورت عملیاتی برای اولین بار در دولت یازدهم محقق گردید