• مجموعه قوانین، مأموریت ها و سیاستهای ابلاغی

  • مجموعه قوانین:

 o        قانون بودجه:

 

o        قوانین برنامه توسعه:

قانون برنامه اول توسعه 1372-1368

قانون برنامه پنجم توسعه 1394-1390

قانون برنامه چهارم توسعه 1388-1384

قانون برنامه سوم توسعه 1383-1379

قانون برنامه دوم توسعه 1378-1374

o        قوانین برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی

 
  • برنامه ریزی عملیاتی:

o        مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی در وزارت متبوع

o        کد شناسایی واحد های تابعه

o        منابع بالا دستی جهت تدوین برنامه ها