• مفاهیم و تعاریف

 عنوان واژه

 تعریف

 

مؤسسه فرهنگی و هنری

 

عبارتست از هر تشکیلاتی که به وسیله ی افراد واجد شرایط بر اساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تأسیس می شود.

 

موسسه انتفاعی

 

 مؤسساتی که در آنها کسب درآمد و سود نیز علاوه بر سایر فعالیت ها هدف مؤسسین اولیه آن می باشد.

 

مؤسسه غیرانتفاعی

 

مؤسساتی که در آن ها تحصیل درآمد و سود هدف مؤسسین اولیه آن نمی باشد.

 

مؤسسات تک منظوره

 

مؤسساتی که تنها برای انجام یک فعالیت فرهنگی اخذ مجوز می نمایند.

 

مؤسسات چند منظوره

 

مؤسساتی که حیطه فعالیت آن ها بیش از یک فعالیت بوده و صدور مجوز آن ها تنها از طریق دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی امکان پذیر می باشد.

 

هیات مؤسس

 

از ارکان اصلی موسسه می باشد و مسئولیت کلیه امور موسسه به عهده ی هیات موسس است.

 

مدیر مسئول

 

نماینده اعضای هیات مؤسس که در برابر مراجع قانونی و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی جهت دریافت تسهیلات و انجام سایر وظیفه های قانونی بر اساس اساس نامه پاسخگو است.

 

هیات مدیره

 

حکم اجرایی را در موسسه دارد.

 

مسئولیت تضامنی مؤسسین

 

یعنی در هر حال که مؤسسه به هر شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار باشد، هر کدام از مؤسسین در دسترس، بایستی کل دیون مؤسسه به آن اشخاص طلبکار را ادا کند و نمی تواند ادعا کند که نسبت به سرمایه اولیه خود مدیون است.