• مفاهیم و تعاریف

عنوان واژه 

تعریف 

 

مطبوعات

 

نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت، تاریخ و شماره ردیفدر زمینه های گوناگون از جمله خبری، انتقادی، اجتماعی-سیاسی، اقتصادی، کساورزی، فرهنگ، دینی، علمی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می شوند. 

 

صاحب امتیاز

 

شخصیت حقیقی یا حقوقی است که پروانه انتشار نشریه به نام او صادر می گردد. صاحب امتیاز، خط مشی کلی نشریه را تعیین می کند.  

 

مدیر مسئول

 

همواره یک شخصیت حقیقی باید عهده دار مدیر مسئول نشریه باشد. مسئولیت تمامی مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد بر عهده ی مدیر مسئول است.  

 

نشریه عمومی

 

نشریه ای است که پروانه انتشار خود را از هیأت نظارت بر مطبوعات دریافت می نماید و می تواند در زمینه های مختلف غیرتخصصی یا صرفاً در یک زمینه تخصصی-علمی برای عموم علاقمندان منتشر شود. 

 

نشریه داخلی

 

نشریه ای است که مجوز انتشار خود را از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخل دریافت می نماید و از سوی یک شخصیت حقوقی دولتی یا غیردولتی فقط برای استفاده کارکنان مرکز درخواست کننده منتشر می گردد. هدف از انتشار نشریه داخلی ارتقای سطح آگاهی کارکنان نسبت به اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده است. همچنین اطلاع رسانی رویدادهای داخلی از قبیل دستورالعمل ها، انتخابات، بازدیدها، تشویق کارکنان و سایر موارد از طریق انتشار این گونه نشریات میسر می گردد. نشریات داخلی رایگان بوده و فاقد آگهی و تبلیغات می باشند و از لحاظ تیراژ و تعداد صفحات نیز محدودیت قانونی دارند.  

 

نشریه الکترونیکی

 

نشریه ای است که در محیط دیجیتال به همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری تولید و در زمینه های مختلف غیر تخصصی یا صرفاً در یک زمینه تخصصی-علمی منتشر می شود. این نشریات بر روی کاغذ چاپ نمی شوند بلکه به کمک نرم افزارهای طراحی صفحات وب، بر روی اینترنت یا اینترانت یا بر روی حافظه های کمکی مانند CD، DVD صرفاً به صورت الکترونیکی، منتشر می گردند.