• شرح خدمت

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز : عرضه محصولات فرهنگی،گیم نت و بازیهای رایانه ای

1-            تشکیل پرونده در اتحادیه محصولات فرهنگی

2-            معرفی متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد از سوی اتحادیه

3-            تشکیل پرونده در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان

4-            ارسال پرونده برای تعیین صلاحیت فردی

5-            بازدید از مکان معرفی شده از سوی متقاضی

6-             در صورت عدم مشکل پاسخ اتحادیه محصولات فرهنگی.

7-            صدور پروانه کسب در اتحادیه محصولات فرهنگی

8-            ارائه کپی پروانه کسب به اداره کل و صدور مجوز فعالیت

مدارک جهت اخذ مجوز(گیم نت، ویدئو کلوپ، بازیهای رایانه‌ای)

1-            کپی شناسنامه تمام صفحات 2  سری

2-            کپی مدرک تحصیل 2 سری

3-            کپی کارت ملی 2 سری

4-            کپی پایان خدمت 1 سری( برای آقایان)

5-            عکس 3 ×4 ،  شش قطعه

6-             سه نفر معرف، شماره تلفن، آدرس

7-            شماره شناسنامه و تاریخ تولد اعضای خانواده