نام واحد :

امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناسان واحد:

جناب آقای ملاحسنی- جناب آقای جمالی

آدرس و محل خدمت :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

طبقه سوم – واحد سمعی و بصری

طبقه چهارم-واحد سینمایی

 

تلفن تماس:

3691406 3