• مجوزاجرای موسیقی زنده در سفره خانه های سنتی یا هتل ها