راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز صلاحیت فنی گروه واجرای صحنه ای موسیقی - کنسرت

عنوان خدمات

صدورمجوزصلاحیت فنی گروه واجرای صحنه ای موسیقی- کنسرت

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021303100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

به استناد بخشنامه شماره 1/174464مورخ 93/12/16

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

سعید دولت زارعی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1- ارائه و  ثبت درخواست و مدارک و فرم های مورد نظر توسط متقاضی به دبیرخانه

2- ارجاع درخواست به واحد موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- بازبینی لوح فشرده قطعات گروه موسیقی توسط واحد موسیقی

4- بررسی صلاحیت فردی و استعلام از واحد حراست توسط واحد موسیقی

5- صدور صلاحیت فنی گروه
آقای سعید دولت زارعی
شماره تماس:33370185  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

درخواست اولیه از سوی متقاضی ( مکان و زمان اجرای برنامه باید در نامه درخواست ذکر شده باشد.)

ارائه محتوای برنامه در قالب لوح فشرده جهت بازبینی ، ذکر مشخصات و اسامی نوازندگان به همراه عکس به صورت گروهی و فهرست قطعات اجرایی همراه با اشعار

نامه موافقت سالن جهت برگزاری کنسرت


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی