راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای تعزیه وخیابانی

عنوان خدمات

صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای تعزیه و خیابانی

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021306100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

علی محمد بیگی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       ارائه  درخواست اجرای نمایش

2.       ارائه فرم عوامل نمایش ،اجازه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر و سه نسخه از نمایشنامه جهت بازخوانی به دبیرخانه

3.       ارجاع مدارک به کارشناس

4.       ارجاع متن به اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان

5.       خوانش و اعلام نظر در مورد نمایشنامه در مدت 15 روز توسط شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش استان

6.       تعیین وقت بازبینی در صورت تأیید متن

7.        بازبینی زنده نمایش توسط شورای نظارت بر نمایش شهرستان

8.       اعلام پاسخ بازبینی ظرف مدت 48 ساعت

9.       صدور پروانه اجرای نمایش ظرف مدت یک هفته

10.   تحویل پروانه اجرای نمایش به متقاضی توسط دبیرخانه و دریافت رسید

تأیید کلیه اقلام تبلیغی توسط شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش با ارائه پرینت رنگی و فایل فشرده
آقای علی محمد بیگی
شماره تماس:33370186  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1-·         اجازه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر

2-·         ارائه سه نسخه از نمایشنامه جهت بازخوانی

      3-.      درخواست سالن یا تالار متقاضی اجرای نمایش

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی