راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور پروانه صلاحیت هنری - هنرمندان قطعات کوتاه وسرگرمی های ن

عنوان خدمات

صدور پروانه صلاحیت هنری - هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021306102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

علی محمد بیگی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       ارائه نامه درخواست

2.       ثبت و ارجاع درخواست متقاضی  به کارشناس

3.       ارائه فرم مشخصات فردی به متقاضی جهت تکمیل

4.       تکمیل و ارائه فرم به همراه دوقطعه عکس، تصویر شناسنامه وکارت ملی و نمونه کار در قالب لوح فشرده به شورا

5.       مراجعه به حراست جهت دریافت تاییدیه

6.       بررسی و اعلام نظر کتبی کارشناس

7.       دریافت نظر حراست

8.       دریافت و بررسی مدارک و اعلام نظر

9.       صدور پروانه صلاحیت هنری درصورت نظر مثبت شورا

                 10   دریافت پروانه صلاحیت هنری
علی محمد بیگی
شماره تماس:33370186  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1. نامه درخواست متقاضی

2. دو قطعه عکس پرسنلی

4. تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی

5. تاییدیه اداره کل حراست

      6 نمونه کار در قالب لوح فشرده          

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی