راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری - موسیقی

عنوان خدمات

صدور مجوز آموزشگاه  آزاد هنری - موسیقی

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

18081308100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۰و مصوبه  ۵۸۷ جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

آیدا مرتضی پور

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

۱- ارائه درخواست کتبی متقاضی به اداره کل ارشاد استان

۲- ارائه فرم برگه تقاضای صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد هنری فرم" ی " به متقاضی

۳- تکمیل فرم" ی " توسط متقاضی و ارائه به اداره کل ارشاد استان

۴- تشکیل پرونده و ارائه به شورا درصورت کامل بودن مدارک

۵- بررسی پرونده و شرکت در مصاحبه تخصصی شورای نظارت استان

۶- اعلام نظر شورای نظارت استان و موافقت کتبی در قالب صورتجلسه

7- ارسال مدارک متقاضیان آموزشگاه آزاد موسیقی به دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اعلام نظر

8- شرکت در آزمون و مصاحبه تخصصی  شورای نظارت بر آموزشگاههای موسیقی کشور

9- اعلام موافقت کتبی شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای موسیقی مبنی بر قبولی در آزمون متقاضی

10- بررسی صلاحیت متقاضی و استعلام از اداره کل حراست و اعلام نظر کتبی

11- معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه

12- ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه توسط متقاضی به اداره کل استان

13- معرفی مکان آموزشگاه از سوی متقاضی

14- اعلام اسامی پیشنهادی برای عنوان آموزشگاه آزاد هنری

15- بازدید کارشناس از محل مورد نظر به منظور بررسی امکانات آموزشی ، ایمنی ، فنی و بهداشتی

17- اعلام نظر کارشناس اداره کل در خصوص محل تأسیس آموزشگاه به پلیس + 10 درقالب فرمهای مربوطه

18- انجام بازدید از مکان آموزشگاه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی و اعلام نظر کتبی

20- ارسال مدارک تکمیلی به دفترآموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

21- صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه توسط دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی وهنری

خانم مریم اعتماد زاده 
شماره تماس:33370193  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

مرحله اول:

۱.      تکمیل فرم درخواست تاسیس ( فرم ی )

۲.      تصویربرابر با اصل  مدارک هویتی  ( تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی )

۳.      تصویر برابر با اصل برگ پایان خدمت یا معافیت دائم

۴.      تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی

۵.      عکس ۴*۳ تعداد 6 قطعه

۶.      نمونه آثار هنری در قالب لوح فشرده

۷.      تصویر برابر با اصل سوابق و مستندات هنری

شایان ذکر است تصویر برابر با اصل مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد

مرحله دوم:

۱.    نامه اعلام موافقت شورای نظارت مرکزی موسیقی مبنی بر قبولی در آزمون متقاضی

2.   تاییدیه استعلام حراست

3.      گواهی عدم سوء پیشینه

4.      گواهی عدم اعتیاد

5.      کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان آموزشگاه

6.      تایید اماکن

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی