نام واحد :

مطبوعات و تبلیغات

مسؤول واحد:

سرکارخانم عابدی

آدرس و محل خدمت :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

طبقه سوم – واحد مطبوعات و تبلیغات

 

تلفن تماس:

33663724