راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز طرحهای روی بسته بندی کالاها

عنوان خدمات

صدورمجوزطرحهای روی بسته

  بندی کالاها

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021289101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       ارائه درخواست به همراه سایر مدارک مورد نیاز

2.       دریافت مدارک و ثبت درخواست

3.       بررسی کارشناسی طرح و ارائه پیشنهاد تصویب یا رد

4.       اعلام نظر نهایی

5.       مهر نمونه های طرح درصورت تائید و تحویل به متقاضی

خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت

·         دو نسخه رنگی طرح بسته بندی کالا در کاغذ A۴ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت

·         آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی

·         مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت

·         داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص کالاهایی که اجرای استاندارد درمورد آنها اجباری است

ارائه تاییدیه وزارت صنایع درخصوص کالاهای زیر نظر- تحت لیسانس -شرکت های خارجی

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی