راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز طرح تابلوی سر در مغازه ها و واحد های صنفی

عنوان خدمات

صدورمجوزطرح تابلوی سردرمغازه هاوواحدهای صنفی

آدرس وبگاه

www.sardarasnaf.ir

شناسه خدمت

17021289102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       ورود به سامانه سردر اصناف و ثبت درخواست

2.       ثبت کد پیگیری تخلف در صورت وجود

3.       ثبت مشخصات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه

4.       بررسی و اعلام نظر کارشناس شهرستان

5.       بررسی و تایید کارشناس استان

6.       در صورت تایید کارشناس استان ذخیره نام در بانک اطلاعات

7.       چاپ تاییدیه توسط اداره شهرستان

مطابقت مدارک متقاضی و تحویل مجوز
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کسب

·         دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A۴ ممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب

·         تصویر جواز کسب یا معرفی نامه از اتحادیه مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو

·         مجوز از طرف شرکت و یا نمایندگی مربوطه در مورد واحدهای صنفی که درتابلوی آنها نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:

·         نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای مدیرعامل شرکت

·          دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A۴ با مهر و امضای مدیر عامل شرکت

·         آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

·         مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه

·          مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تابلوی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی