راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی وتبلیغاتی در استان

عنوان خدمات

صدورمجوزاعطای نمایندگی کانونهای آگهی وتبلیغاتی دراستان مربوط

آدرس وبگاه

http://e-tablighat.ir/

شناسه خدمت

17021291103

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

  1.       ارائه درخواست  و پروانه  فعالیت کانونها

  2.       ثبت درخواست متقاضی

  3.       بررسی و اقدامات کارشناسی

  4.       بررسی و اعلام نظر درخصوص  امکان اعطای نمایندگی

  5.       امضای مجوز اعطای نمایندگی درصورت تائید کمیته تبلیغات

  ثبت و ارائه آن به متقاضی

  خانم دلارام عابدی
  شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهار راه سونا جنب مسجد امام خمینی

  ·         ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با امضای صاحب امتیاز

  ·          پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی

  ·         سابقه فعالیت هر دوکانون


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی