راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی وتبلیغاتی در استان دی

عنوان خدمات

صدورمجوزاعطای نمایندگی کانونهای آگهی وتبلیغاتی دراستان دیگر

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021291104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

  1.       ارائه درخواست و پروانه فعالیت کانون

  2.       ثبت درخواست متقاضی و ارائه آن به اداره کل استان مقصد

  3.       ثبت درخواست متقاضی و ارائه آن به کمیته تبلیغات

  4.       بررسی و اعلام نظر درخصوص امکان اعطای نمایندگی

  5.       امضای موافقت نامه برای اعطای نمایندگی (درصرت تایید کمیته تبلیغات)

  6.       ثبت موافقت نامه و اعلام آن به اداره کل استان مبدا

  دریافت موافقت نامه اعطای نماتیندگی در استان مقصد.
  خانم دلارام عابدی
  شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار ازادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

  مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه:

  ·         درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای صاحب امتیاز

  ·         پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی

  ·          معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی