راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها وخدمات

عنوان خدمات

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021291106

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی


مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری*        الکترونیک

1.       ارائه درخواست توسط متقاضی در سامانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی

2.       ثبت درخواست وتشکیل پرونده

3.       صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوءپیشینه مدیر مسئول وصاحب امتیاز

4.       اعلام نظر توسط سجل کیفری وحراست

5.       ثبت نظر سجل کیفری درپرونده و ارائه به کمیته فنی

6.       مصاحبه با مدیرمسئول پس ازدریافت گواهی عدم سوءپیشینه

7.       ثبت نظر حراست در پرونده و ارائه به کمیته تبلیغات

8.       اعلام نظر برای صدور مجوز فعالیت پس از دریافت نتیجه ومصاحبه و نظرات حراست وحسب مورد دوره های آموزشی مدیرمسئول

9.       صدور موافقت نامه اولیه(درصورت مثبت بودن رای کمیته تبلیغات)

10.    دریافت موافقت نامه اولیه و اعلام آدرس دفتر کانون طی فرصت شش ماهه

11.    معرفی به سجل کیفری وبهداشت برای عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد صاحب امتیاز(پس از تعیین مکان توسط متقاضی)

12.    اعلام نظر توسط سجل کیفری وبهداشت

13.    معرفی محل به اداره اماکن(درصورت تایید استعلامات)

14.    اعلام نظر توسط اداره اماکن

15.    بازدید از کیفیت دفتر کانون (در صورت تایید اداره اماکن )

16.    صدور پروانه یکساله

امضاي تعهدنامه توسط مدیر مسئول و دریافت پروانه و کارت شناسایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         چهار نسخه رنگی طرح تبلیغاتی در کاغذA۴با مهر و امضای مدیر عامل شرکت

·         آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برحسب مورد

·         مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه برحسب مورد

·         معرفی مجری تبلیغاتی شرکت که از اداره کل ارشاد استان مجوز تبلیغات دریافت کرده باشد

      -      مجوز ثبت نمایندگی در مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تبلیغاتی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شو

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی