راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری وگرافیک مطبوعاتی

عنوان خدمات

صدورمجوزتاسیس آموزشگاه آزادروزنامه نگاری وگرافیک مطبوعاتی

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

180812297000

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

1سال

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری *      الکترونیک

 

شرایط لازم:

شرایط مدیر مسئول  ومدیر آموزش برای صدور مجوز:

  -تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  -معتقد به نظام جمهوری اسلامی

  -متدین به یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  -نداشتن سوءپیشینه کیفری و برخورداری ازحسن شهرت

  -داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم ازخدمت نظام وظیفه برای آقایان

  - داشتن حداقل مدرک کارشناسی  با سابقه فعالیت دریکی از رشته های مرتبط و یا معادل « - علو  ارتباطات – گرافیک.

   - داشتن سی سال سن

 

شرایط لازم متقاضی موسسه :

-          شخصیت حقوقی  ثبت روزنامه رسمی شده باشد

-          مجوز فعالیت قانونی ازمراجع رسمی شده باشد.

-          دراساسنامه مجاز به برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی باشد .

1.       ارائه درخواست تاسیس آموزشگاه توسط متقاضی

2.       تکمیل فرمها

3.       مراجعه به مراکز مربوط جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه

4.       صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام مدیر مسئول

5.       ارائه گواهی ها و مدارک مورد نیاز

6.       بررسی پرونده و اعلام نظر درشورای نظارت استان

7.       دریافت و ثبت پرونده

8.       صدور موافقت اصولی ( درصورت تائید شورای نظارت )

9.       تامین امکانات و تجهزات و مربیان لازم برای برگزاری دوره های آموزشی (درفرصت شش ماهه )

10.   بررسی تجهیزات و صلاحیت مربیان

11.   بررسی محل آموزش

12.   موافقت بابرگزاری آزمایشی دوره آموزشی تا سقف یک سال (درصورت تایید تجهیزات و محل آموزش و صلاحیت مربیان )

13.   برگزاری حداقل یک دوره آموزشی (درفرصت یکساله) و ارائه گزارش

14.   صدور کیفیت آموزشی و صدور رای

15.   صدور مجوز دایم و یامدت معین و صدور کارت برای مدیر مسئول و آموزش (درصورت تایید شورای نظارت مرکزی )

ارائه مجوز
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی