راهنمای دریافت خدمتچاپپروانه تاسیس چاپخانه وواحد های وابسته

عنوان خدمات

پروانه تأسیس چاپخانه وواحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://chap.farhang.gov.ir/publication

شناسه خدمت

13011288101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 16 ماده 2 قاون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ودستورالعمل مورخ 4/6/97 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارشاد.

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

نسرین میرزایی

زمان خدمت

2ماه

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       مراجعه دارنده موافقت نامه واحد چاپی با رمزعبور وکد کاربری خود به سامانه ومعرفی مکان وبارگذاری تصویر اجاره نامه یا سند ملکی مکان

2.       وتصویر پایان کار ساختمانی وارجاع به کارشناس شهرستان ونیز معرفی 5 اسم پیشنهادی به ترتیب اولویت که اسم تکراری نباشد وفارس باشد. وارجاع به کارشناس شهرستان

3.       بررسی مکان واسم توسط کارشناس شهرستان درصورت تایید ارجاع به رئیس اداره ودرصورت عدم تایید ارجاع به متقاضی برای تکمیل مجدد.

4.       بررسی وتایید رئیس اداره وارجاع به کارشناس استان

5.       بررسی وتایید کارشناس استان وارجاع به رئیس اداره فرهنگی

6.       بررسی وتایید رئیس اداره فرهنگی وارجاع به معاونت فرهنگی

7.       تایید معاونت فرهنگی وارجاع به مدیر کل

8.       تایید اسم توسط مدیر کل

9.       تایید مکان توسط مدیرکل وارجاع به کارشناس های شهرستان ها

10.   ایجاد دو نامه استعلام از ادارات1- مرکز بهداشت 2- اداره تعاون کارواموراجتماعی توسط کارشناس شهرستان وارجاع به رئیس اداره جهت تایید وامضا

11.   امضای  نامه ها توسط رئیس اداره وارجاع به کارشناس شهرستان مربوطه

12.   پرینت نامه ها توسط کارشناس مربوطه وارسال از طریق اتوماسیون اداری به ادارات مورد نظر واعلام به متقاضی جهت هماهنگی بازدید

13.   دریافت پاسخ دو استعلام وبارگذاری در سامانه توسط کارشناس مربوطه وارجاع کارشناس استان.

14.   مراجعه بازرس یا کارشناس چاپ به واحد چاپی و تکمیل لیست  ماشین آلات مستقر وارسال از طریق ایمیل به دفتر امور چاپ جهت بارگذاری.

15.   بارگذاری فرم بازدید از واحد چاپی در سامانه توسط کارشناس استان وارجاع نهایی به کارشناسان دفتر امور چاپ

16.   بررسی کارشناسان چاپ ودر صورت نداشتن نقض صدور پروانه چاپ وارجاع به کارشناس استان

17.   پرینت نهایی پروانه تاسیس (بهره برداری) توسط کارشناس استان وتحویل به متقاضی

18.   اسکن تصویر پروانه ورسید تحویل به متقاضی در سامانه وپایان روند.

خانم نسرین میرزایی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه غیاث آباد جنب مسجد امام خمینی

تامین مکان یا فضا

تجهیزات وامکانات

تاییدیه اداره تعاون ،اداره بهداشت (پروانه ایمنی کار وبهداشت)


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی