راهنمای دریافت خدمتچاپمجوز نقل وانتقال ماشین آلات چاپ وتغییر مالکیت

عنوان خدمات

مجوز نقل   وانتقال ماشین آلات چاپ وتغییرمالکیت

آدرس وبگاه

http://irprint.farhang.gov.ir

شناسه خدمت

13011288102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 16 ماده 2 قاون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ودستورالعمل مورخ 4/6/97 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارشاد.

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

نسرین میرزایی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1- مراجعه فروشنده به سامانه جامع چاپ وتکمیل فرم  تقاضافروش(انتخاب دستگاه مورد نظر جهت فروش) وانتخاب خریدار

2- تکمیل فرم اطلاعات خرید وفروش ،تکمیل فرم تعهد عدم ترهین وتوقیف  توسط فروشنده وخریدار وارسال به کارشناس چاپ استان فروشنده.

3-بررسی کارشناس استان فروشنده وتایید آن وارجاع به خریدار

4-تایید خریدار وارجاع به کارشناس استان خریدار

5-تایید کارشناس استان خریدار وارجاع به کارشناس چاپ فروشنده وتهیه نامه انتقال ونامه محضر وارجاع به رئیس اداره فرهنگی استان

6-تایید رئیس اداره فرهنگی وارجاع به معاونت فرهنگی

7-تایید رئیس معاونت فرهنگی وارجاع به مدیرکل

8-تایید مدیرکل وارجاع به کارشناس استان

9-پرینت دو نامه(موافقت فروش و نامه محضر) و تحویل  به متقاضی

10- مراجعه فروشنده وخریدار به دفتر اسناد رسمی ودریافت صلح نامه سند رسمی وارائه آن به کارشناس استان خریدار

11-اسکن صلح نامه در سامانه وتایید پایان کار.
خانم نسرین میرزایی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهاراه سونا جنب مسجد امام خمینی

اصل شناسنامه مالکیت دستگاه

سند محضری (صلح) بنام خریدار وفروشنده


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی