پیوندها

سامانه قرآنی

نام واحد :

قرآن و عترت

مسؤول واحد:

سرکار خانم مطهری فر

آدرس و محل خدمت :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

طبقه چهارم – واحد قرآن و عترت


تلفن تماس:

33663729