• پرسش های متداول

 
آیا موسسات فرهنگی هنری از پرداخت مالیات معاف می باشند؟
چنانچه تعداد موسسین بیشتر از سه نفر باشد، آیا باز هم داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی برای تمامی موسسین الزامی است؟
آیا موسسات مجاز به احداث شعبه می باشند؟