معاونت هامعاونت فرهنگی و رسانه ای

ارتباط با مسئولین واحدها

نسرین میرزایی

نسرین میرزایی

رئیس گروه فرهنگی و رسانه ای
 • 33663724
 • 303
خانم عابدی

دلارام عابدی

کارشناس مطبوعات و تبلیغات
 • 33663724
 • 302
منصور خادم الشریعه سامانی

منصور خادم الشریعه سامانی

کارشناس مسؤول امور پژوهشی، اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی
 • 33691399
 • 109
منصور رحمانی

منصور رحمانی

کارشناس امور پژوهشی، اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی
 • 33691410
 • 104
اعظم خوینی

اعظم خوئینی

کارشناس امور فرهنگی (انجمن های ادبی و کتابخانه ها)
 • 33691412
 • 310
رضایی

صدیقه رضائی لشکاجانی

کارشناس امور فرهنگی
 • 33691408
 • 309
لالوئیان

علی اکبر لالوئیان

کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی
 • 33691392
 • 301
زهرا میرزایی

زهرا میرزایی راد

کارشناس رسانه های دیجیتال
 • 33691409
 • 306