• سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری

متقاضی محترم لطفا قبلا از ورود به سامانه فایل های زیر را  مطالعه نمایید:

سامانه صدور مجوز مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنریراهنمای سامانه صدور مجوز مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری
مراحلمراحل انجام کار

 

 برای ورود به سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

سامانه صدور مجوز