اخبار شورای فرهنگ عمومی استان

دستور جلسه شورای فرهنگ عمومی  روز پنج شنبه مورخ 94/3/28 :

- مطرح نمودن بزرگداشت شیخ احمد طوسی

- عنوان نمودن برگزاری جشنواره کشوری مد و لباس در مهر ماه 94

- ارایه جمع بندی یافته های اتاق فکر

- بیان پیشنهاد پژوهش محور بودن امور عمرانی (و برخورداری تمامی امور از پیوست فرهنگی) در استان