• فراخوان مقاله در حوزه فرهنگ و هنر

راهنمای تنظیم مقالات

1-فصل نامه فقط مقالاتی را می پذیرد که در زمینه موضوعات فرهنگی استان وحاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد

2-مقاله به ترتیب شامل : چکیده (بین 150 تا 250 کلمه براساس معیارهای صحیح چکیده نویسی ) کلمات کلیدی ( بین 4 تا6 کلمه ) مقدمه ، پیشینه ، روش شناسی ، بحث وبررسی ، نتیجه گیری وپیشنهادات باشد و کل متن مقاله ارسالی باید بین 6 تا 8 هزار کلمه باشد

3-مشخصات نویسنده / نویسندگان 0نام ونام خانوادگی ، مرتبه علمی ، نام موسسه متبوع ، رایان نامه ، تلفن و دورنگار ) در صفحه جداگانه ای ذکرشود .

4- مقاله تایپ شده با فونت B Lotus قلم 14 دربرنامه   WORD 2007 ومطابق با معیارهای            مندرج در این راهنما ، لزوما از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاع رسانی فصلنامه به نشانی farhangeqazvin96@yahoo.comm ارسال شود . ضمنا لازم است نویسنده مسئول ، یک نسخه از پرینت مقاله را به دفتر فصل نامه ارسال کند .

5-در صورت نگارش متن تاتی ، از نویسندگان محترم انتظار می رود از فونت فونوتیک قلم 14 استفاده نمایند

.6- ارسال چکیده انگلیسی ( بین 150تا 250 کلمه ) در صفحه ای جداگانه ، شامل : عنوان  مقاله ، نام نویسنده / نویسندگان ، رایان نامه و موسسات متبو ع ، الزامی است .

7-منابع مورد استفاده در پایان نامه  وبر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود :

کتاب :نام خانوادگی ، نام ، ( سال انتشار) ، نام ایتالیک ، نام مترجم ، محل نشر ، نام ناشر .

*مقاله : نام خانوادگی ، نام ، ( سال انتشار ) ، عنوان مقاله ( داخل گیومه) ، نام نشریه ( ایتالیک ) ، دوره / سال ، شماره ، شماره صفحات مقاله .

*پایان نامه : نام خانوادگی ، نام ، (سال) ، عنوان پایان نامه ( ایتالیک ) ، مقطع تحصیلی ، دانشگاه .

* مجموعه ها : نام خانوادگی ، نام ، ( سال انتشار ) ، عنوان مقاله ( داخل گیومه ) ، نام ویراستار یا گرد آورنده ، نام مجموعه مقالات ( ایتالیک ) ، محل نشر .

* سایت های اینترنتی : نام خانوادگی ، نام نویسنده ، آخرین تاریخ به روز رسانی ، ( عنوان موضوع ) ، نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک .

8- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز ( نام خانوادگی ، مولف ، سال انتشار : شماره صفحه )نوشته شود . در نقل قول های مستقیم بیش از 5 شطر به صورت جدا از متن با تو رفتگی ( نیم سانتی متر ) از دو طرف رج شود .

9- در صورت  ارجاع به منابع لاتین  ، لازم است به روش   APA عمل شود و معادل لاتین اعلام و واژگان تخصصی در پایین صفحه بیاید .

10-مقاله باید براساس شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود . فصل نامه در ویراسستاری ادبی مقاله ، بدون تغییر محتوای آ ن آزاد است .

11-پس از دریافت وبررسی ، نتیجه داوری وارزیابی مقاله به اطلاع نویسنده / نویسندگان خواهد رسید . در صورت نیاز به بازنگری ، نویسنده مسئول موظف به انجام اصلاحات و ارائه توضیحات لازم به سردبیر می باشد .

12- مقاله نباید در سایت ها ، نشریات علمی و پژوهشی یا همایش های دیگر ، ارائه شده یا به چاپ رسیده باشد .

13 مقاله های برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری تنها در صور ت قید نام استاد راهنما و مشاور در کنار نام نویسنده مورد بررسی قرار می گیرند .

14- فصل نامه از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکر شده تنظیم نشده باشد ، معذور است

 

شرایط پذیرش مقاله

١- موضوع مقالات در حوزه فرهنگ ،هنر و دین مطابق با اولویت های پژوهشگاه فرهنگ وهنر باشد .

٢- مقاله مبتنی بریافته های علمی ،پژوهشی و نیز دارای ویژگی دانش افزایی باشد.

٣- مقاله باید دارای معیارها و ضوابط علمی تحقیق  بوده ودر نشریات یا مجموعه مقالات سایر مجامع علمی وسمینارها چاپ نشده باشد.

٤- محدودیتی برای تعداد عناوین ارسالی برای هر شرکت کننده وجود ندارد.

٥- مقالات مرتبط درصورت رعایت  بند 1 با خاستگاه استان قزوین دارای الویت می باشند.

 

 

نشانی و اطلاعات تماس با دبیر خانه شورای پژوهش

قزوین  بلوار آزادگان (غیاث آباد)- جنب مسجد امام خمینی(ره)-اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی قزوین

واحدامور پژوهشی

تلفکس:  33691410 داخلی 259

نشانی اینترنتی  farhangeqazvin96@yahoo.com

دبیرخانه شورای پژوهشی  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

منصور رحمانی

اولویت های پژوهشی بزودی به آگاهی پژوهشگران و نویسندگان گرانمایه خواهدرسید